1 noiembrie, ziua tămăduirii bolilor grele! Cui să te rogi AZI și ce rugăciune e bine să zici la ceas de mare sărbătoare! Are darul vindecării!

1 noiembrie, ziua tămăduirii bolilor grele! Cui să te rogi AZI și ce rugăciune e bine să zici la ceas de mare sărbătoare! Are darul vindecării!

Sfinții Cosma și Damian sunt respectați. Prima zi de Brumar e știută în popor drept ziua tămăduirii bolilor grele. Și nu întâmplător. În această zi, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Cosma și Damian, Doctori fără arginți.

Până și în calndarul creștin-ortodox sunt menționați ca Făcători de minuni. Și asta pentru că, hărăziți cu darul vindecării, au înfăptuit lucruri mărețe încă din timpul vieții, dar și dincolo de moarte.

Sfinții Cosma și Damian, medici adevărați
Sfinţii Făcători de Minuni şi Doctori fără Arginţi Cosma şi Damian își au originea în Asia Mică. Au fost crescuți de mama lor, Teodota, o femeie evlavioasă, cu credință creștină. Tatăl lor a murit încă de când erau mici. Urmând exemplul mamei, Cosma și Damian au dat citire cărților sfinte și s-au dedicat credinței.

Loading...

Au ales să studieze mult, așa încât au ajuns medici și au primit harul vindecării trupurilor şi sufletelor bolnave prin puterea rugăciunii, atât ale oamenilor, cât și ale animalelor. Și făceau totul din dragoste pentru semeni și, mai ales, pentru Dumnezeu. Se spune că, gemeni fiind, ar fi avut puteri miraculoase, reușind să stăpânească mulţimile, să atragă sprijin divin. Fiindcă nu acceptau răsplată, au primit numele de Doctori fără de arginți. S-au stins din viață la scurtă vreme unul de celălalt și au fost îngropați împreună la Thereman, pe teriotirul Mesopotamiei. Iar sfinții au continuat să facă minuni. Lumea îi consideră și protectori ai sfinţeniei căsniciilor creştine, dătători de armonie în viaţa soţilor.

Rugăciunile sunt leacul

Pentru faptele lor, Cosma și Damian au fost trecuţi în rândul sfinţilor doctori, ca vindecători ai bolilor de ochi, de lingoare, răul copiilor, sperietură, boli dintre cele mai rele. Propovăduiau credinţa şi evlavia, sfinţenia şi milostenia drept leacuri tămăduitoare. Nu trebuie confundaţi cu Sfinţii Cosma şi Damian din Roma, prăznuiţi la 1 iulie, sau cu Sfinţii fără de Arginţi din Arabia, celebrați la 17 octombrie. În popor, data de 1 noiembrie este consacrată tămăduirii bolilor, sfinții fiind invocaţi în descântece de boli grele, inclusiv pentru epilepsie. Cei aflați în suferință ori apropiații lor merg la mânăstiri, aprind lumânări, împart colivă şi lasă pomelnice pentru sănătate.

Troparul Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, glasul al 8-lea***

Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, Cosma şi Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Condacul 1

Cei aleşi făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos şi doctori preaînţelepţi, care în dar daţi sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noştri şi ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului, vindecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cele trupeşti. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţilor făcători de minuni!

Icosul 1

Râvnind vieţii celei îngereşti, aţi defăimat cele pământeşti, şi încununându-vă cu nevoinţa muceniciei, v-aţi învrednicit să priviţi faţa Domnului puterilor. Deci rugaţi-vă cu sârguinţă pentru noi, cei ce alergăm cu sârguinţă către ajutorul vostru şi cele de laudă strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, că voi casa, avuţia şi toate agoniselile părinţilor întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, care fără împuţinare vindecaţi pe cei părăsiţi de doctori;

Bucuraţi-vă, cei ce pe săraci cu milostivirea voastră i-aţi hrănit;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;

Bucuraţi-vă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie v-aţi asemănat îngerilor;

Bucuraţi-vă, făclii ale luminii celei dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, oameni cereşti şi îngeri pământeşti;

Bucuraţi-vă, că voi creştinilor le sunteţi scăpare neruşinată;

Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi smerit toată viaţa voastră chiar până la suflarea cea de pe urmă întru slujire Domnului;

Bucuraţi-vă, primitorii cei prealuminaţi ai harului, vase ale Sfântului Duh;

Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 2-lea

Văzând bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune şi osârdia voastră cea către bună cinstire, că toate cele pământeşti şi bunurile lumii acesteia întru nimic socotindu-le, întru o necunoscută osteneală aţi petrecut, din dragoste pentru aproapele, şi sufletele voastre cu bunele moravuri le-aţi împodobit, v-aţi umplut de Duhul Sfânt, cu raza Căruia să ne strălucim şi noi cereţi-ne de la Hristos Dumnezeu, ca împreună cu voi să-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cu înţelegerea adevăratei cunoştinţe de Dumnezeu aţi învăţat pe împăratul cel fără de lege, înţelepţindu-l pe acela cu puterea cuvintelor voastre, prin care cu îndrăzneală aţi propovăduit pe Hristos. Drept aceea, lăudând îndrăzneala voastră, strigăm aşa:

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lăsat prinşi de înşelarea împăratului celui nelegiuit;

Bucuraţi-vă, cei ce cu îndrăzneală aţi mărturisit înaintea lui adevărul lui Hristos;

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi temut de îndrăznirea lui;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi ruşinat adunările celor fără de lege;

Bucuraţi-vă, propovăduitorii cei neînfricaţi ai adevărului;

Bucuraţi-vă, nimicitorii slujirii idoleşti;

Bucuraţi-vă, luptătorii credinţei celei dreptslăvitoare;

Bucuraţi-vă, mărturisitorii cei neclintiţi, plini de Duhul răbdării şi al râvnei pentru slava lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, vestitorii cei fără de tăcere ai poruncilor lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, povăţuitorii credincioşi ai cugetării de Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, solitorii cei de nădejde ai Împărăţiei lui Dumnezeu pentru noi;

Bucuraţi-vă, cei ce nu ne părăsiţi pe noi nici chiar după moartea voastră;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 3-lea

Cu puterea Celui Preaînalt, dată nouă încă din viaţa cea vremelnică, aţi primit stăpânire darul de a tămădui minunat toate bolile; iar după moartea voastră mai cu seamă v-a proslăvit Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toţi să alergăm către voi rugându-ne pentru tămăduirea de bolile trupeşti, dar mai cu seamă de cele sufleteşti, şi lui Dumnezeu cu mare glas să-I strigăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având moaştele voastre cele mult vindecătoare, ca pe o comoară de mult preţ, ne bucurăm şi, cu dragoste lăudând darul tămăduirilor dat vouă de la Dumnezeu, cu mulţumire strigăm:

Bucuraţi-vă, mijlocitorii cei calzi către Dumnezeu pentru noi;

Bucuraţi-vă, cei ce cugetările cele elineşti întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, făclii prealuminoase ale Romei;

Bucuraţi-vă, luminătorii ţărilor întunecate de rătăcirea cea păgânească;

Bucuraţi-vă, povăţuitorii bărbăţiei şi ai răbdării;

Bucuraţi-vă, că, răbdând fără de vină uciderea cu pietre, sfârşit mucenicesc aţi luat;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi pătimit din dragoste pentru Hristos;

Bucuraţi-vă, robii lui Dumnezeu cei ce aţi primit de la Hristos Domnul cununi de biruinţă;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi arătat tuturor minunatul şi preafrumosul chip al smereniei şi al blândeţii;

Bucuraţi-vă, temelia cea neclintită a ortodoxiei;

Bucuraţi-vă, slava cea luminoasă a răbdătorilor de chinuri;

Bucuraţi-vă, frumoşi tămăduitori, care de la nimeni n-aţi luat plată pentru tămăduiri;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 4-lea

Viforul cel mare al iuţimii împăratului Carin n-a putut să clintească sufletele voastre, şi când credincioşii v-au ascuns într-o peşteră oarecare de cei ce căutau să vă ia pe voi, de voie aţi stat înaintea ostaşilor, strigând: Pe noi luaţi-ne, căci noi suntem cei pe care îi căutaţi. Deci, înfăşuraţi fiind cu lanţuri, aţi fost duşi la Roma. Iar noi, sărutând credinţa voastră şi lanţurile, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind oamenii de la Roma dragostea voastră cea mare către cei suferinzi şi doctorisirea voastră cea minunată, de pretutindeni alergau către voi cu credinţa în harul lui Dumnezeu cel aducător de vindecări, ce lucra întru voi; şi primind grabnică tămăduire, proslăveau pe Dumnezeu, iar pe voi, tămăduitorii lor cei milostivi, vă măreau, învăţându-ne şi pe noi să vă lăudăm aşa:

Bucuraţi-vă, propovăduitorii cei nebiruiţi ai lui Dumnezeu Cel adevărat;

Bucuraţi-vă, cei ce cu buna biruinţă aţi luat arma Crucii lui Hristos;

Bucuraţi-vă, doctorii cei buni şi grabnici ajutători ai celor suferinzi;

Bucuraţi-vă, cei ce tămăduiţi în dar pe toţi cei neputincioşi;

Bucuraţi-vă, cei ce izvorâţi şi acum tămăduiri din belşug;

Bucuraţi-vă, milostivii mângâietori ai celor ce sunt întru nevoi şi întru necazuri;

Bucuraţi-vă, cei ce ne apăraţi în toate înconjurările;

Bucuraţi-vă, ocrotirea cea mântuitoare a celor lipsiţi de ajutor;

Bucuraţi-vă, preaslăvită împodobire a celor drepţi;

Bucuraţi-vă, solirea noastră cea tare;

Bucuraţi-vă, rugătorii cei sârguincioşi către Dumnezeu pentru noi;

Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credinţă;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 5-lea

Pe calea cea cu dumnezeiască umblare, într-adevăr aţi mers, robii lui Hristos, când eraţi duşi în legături la Roma, pentru că nu v-aţi închinat idolilor, ci lui Hristos unuia I-aţi slujit, amare încercări aţi răbdat, Sfinţilor; însă toate le-aţi răbdat pentru Hristos cel Care v-a iubit. Drept aceea, minunându-ne de răbdarea cea mare şi de dragostea voastră cea tare către Dumnezeu, împreună cu voi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând împăratul că prin puterea lui Hristos s-a tămăduit, laudă Aceluia I-a dat, iar noi, slăvind pe Dumnezeu, vă fericim pe voi, plăcuţii Lui slăviţi, strigând aşa:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi iubit cele de sus mai mult decât cele de jos;

Bucuraţi-vă, cei ce pe pământ aţi râvnit vieţii celei îngereşti;

Bucuraţi-vă, că, lepădând mulţimea dumnezeilor, de buna credinţă cea părintească nu v-aţi îndepărtat;

Bucuraţi-vă, că toate avuţiile voastre, după cuvântul Domnului, le-aţi împărţit săracilor ca pe Hristos să-L câştigaţi;

Bucuraţi-vă, cei ce pe alţii i-aţi învăţat nu numai cu cuvântul, ci mult mai vârtos cu fapta şi cu rugăciunea neîncetată către Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, cei ce arătaţi şi acum izvorul tămăduirilor cel neîmpuţinat;

Bucuraţi-vă, cei ce ne îmbogăţiţi pe noi cu revărsarea minunilor date vouă de la Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi gătit în voi lăcaş lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, grabnică auzire a celor lipsiţi;

Bucuraţi-vă, îngrijirea cea primită a celor necăjiţi;

Bucuraţi-vă, nădejdea cunoscută a celor deznădăjduiţi;

Bucuraţi-vă, grabnică doctorisire a celor ce bolesc;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 6-lea

Propovăduitori ai numelui lui Hristos fiind în viaţa voastră, şi acum mărturisiţi puterea Aceluia prin minunile ce izvorăsc de la icoana voastră, şi după cum oarecând n-aţi trecut cu vederea credinţa unei femei oarecare, ci, arătându-vă ei în vis, i-aţi dăruit uşurare de boală, aşa şi rugăciunile noastre şi glasurile de cântări auziţi-le, o, Sfinţilor cei fără de arginţi! Luaţi aminte la credinţa şi dragostea poporului vostru şi acoperământul vostru cel de sus dăruiţi-l celor ce vă laudă pe voi şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Răsărit-a ca lumina dreptatea voastră când, ocărâţi la judecata împăratului, aţi zis către el: Noi nu tămăduim bolile cu vicleşugul vrăjitoresc, ci cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după cum ne-a poruncit Acela zicând: „Pe cei bolnavi îi vindecaţi, pe cei leproşi îi curăţiţi, în dar aţi luat, în dar să daţi”. Drept aceea, minunându-ne de îndrăzneala voastră, vă fericim pe voi cu acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce ne-aţi arătat nouă pildă de tărie şi de credinţă;

Bucuraţi-vă, cei ce vă desfătaţi pururea de bucuria raiului;

Bucuraţi-vă, preaînţelepţi semănători ai bunei credinţe;

Bucuraţi-vă, slăviţi propovăduitori ai dreptei credinţe;

Bucuraţi-vă, dascălilor care povăţuiţi spre cer;

Bucuraţi-vă, povăţuitori neadormiţi ai vieţuirii celei curate şi fără de prihană;

Bucuraţi-vă, calzi ascultători ai celor ce se roagă vouă;

Bucuraţi-vă, călăuze către mântuire preaalese şi credincioase;

Bucuraţi-vă, povăţuitori buni ai celor ce vor să vieţuiască cu bună credinţă şi plăcut lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, solitori de cele bune pentru toţi cei ce cinstesc pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, cei ce cu bine aţi sfârşit alergarea voastră;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi primit de la Stăpânul Hristos cununile dreptăţii;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 7-lea

Vrând să descoperiţi puterea lui Hristos, împăratului celui rău credincios, fiind plini de Duhul Sfânt, aţi zis: „Fii ruşinat tu, o, Carine, şi cu dumnezeii tăi!”. Şi îndată i s-a schimbat lui faţa şi grumazul i s-a sucit, şi se ruga către voi grăind: „Iată, acum văd că sunteţi robii adevăratului Dumnezeu”. Deci vă rog pe voi, după cum vindecaţi pe alţii, aşa tămăduiţi-mă şi pe mine, ca şi eu împreună cu voi să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Minunaţilor rugători pentru noi, tămăduitorii sufletelor şi trupurilor noastre şi mijlocitorii mântuirii veşnice, cu inimă mulţumitoare, cântând cântare de laudă lui Dumnezeu, Cel ce ne-a dăruit nouă astfel de mari făcători de minuni, aducem şi vouă laudele acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mirat cu răbdarea voastră pe îngeri;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi luminat pe toţi cu strălucirea minunilor voastre;

Bucuraţi-vă, vindecători grabnici şi fără de plată de toate durerile;

Bucuraţi-vă, cei ce prin sprijineala voastră tămăduiţi pe cei slăbănogiţi;

Bucuraţi-vă, cei ce ne însănătoşiţi din bolile cele de nevindecat;

Bucuraţi-vă, cei ce cu vrednicie aţi săvârşit nevoinţa pământească a vieţuirii voastre;

Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi pururea în faţa lui Dumnezeu pentru noi, cei goliţi de fapte bune;

Bucuraţi-vă, că pe toţi cei credincioşi îi luminaţi cu strălucirea înţelepciunii celei date vouă de la Domnul;

Bucuraţi-vă, rugători preaminunaţi pentru noi şi sprijinitorii noştri;

Bucuraţi-vă, viteji răbdători de pătimiri ai lui Hristos;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi sfinţit pământul cu sângiuirile voastre;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi vădit nebunia idolească;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damian, Sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Condacul al 8-lea

Văzând vieţuirea voastră cea străină de lume, să ne înstrăinăm şi noi de deşertăciunile aceleia şi, mintea la ceruri ridicând-o, să strigăm către voi, Sfinţilor cei fără de arginţi: Potoliţi durerile izvorând vindecări pline de dar tuturor celor ce aleargă cu osârdie spre ajutorul vostru şi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Toată viaţa voastră cea de pe pământ umplând-o cu dragoste către Dumnezeu şi aproapele, Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, şi acum vă arătaţi grabnici ajutători tuturor celor ce vă cheamă cu credinţă, nu numai celor ce aleargă aproape la sfintele voastre moaşte, ci şi celor ce sunt departe izvorâţi tămăduiri. Întru aceasta vă aducem laudele acestea:

Lasă-ne un comentariu!
Loading...

Lasă un răspuns